Laatste nieuws

 1. 19 okt
 2. 08 okt

  Tige slagge Kûbaarder Hurdrindei

    

  thumb jeugd hurdrindei

  De 31ste Kûbaarder Hurdrindei kin, mei troch it prachtige waar, wer as in tige slagge evenemint de boeken yn. Under hast simmerske omstannichheden ferskynden 120 atleten oan de start foar ien fan de fjouwer ôfstannen:1,5 km foar de jeugd oant en mei 12 jier, 8 km, 14,5 km en de heale maraton fan 21,1 km. Elkenien helle de einstreek. De heale maraton waard wûn troch Roelof Oostra út Mantgum (1:16:18) en Geke Venema út Easterlittens (1:40:32), de 14,5 km troch Gerard Houbein út Frjentsjer (0:52:21) en Bettie de Graaf út Snits (01:09:31), de 8 km troch Wabe Roskam út Wommels (0:32:46) en Hester Groenveld út Boalsert (0:37:20) en de 1,5 km troch Sven Klaas Bootsma (0:06:37) en Rinske Schukken út Kûbaard (0:08:27). (DH)

  Klik hjir foar de folsleine útslaggen.
  Klik hjir foar in foto-ferslach fan Djurre van der Schaaf.

   

 3. 02 okt

  31ste Kûbaarder Hurdrindei

   

  logo hurdrindei

  De 31ste edysje fan de Kûbaarder Hurdrindei sil plakfine op sneon 6 oktober. De atleten kinne dan de wenstige rûntsjes fan likernôch 7 kilometer oer it prachtige parkoers yn de omkriten fan Kûbaard wer ôflizze. Hja kinne kieze út de ôfstannen fan 8 km, 14,5 km en 21 km . Foar de skoaljeugd oant en mei 12 jier is der fansels de loop fan 1,5 kilometer. De rûte giet fan Kûbaard nei de Gaast, werom troch de buorren en fia de Swarte Beien, de Slachte en Littenserbuorren nei Kûbaard werom. De start is om 11.00 oere. Foar oanmelden en mear ynformaasje klik op www.kubaarderhurdrindei.nl. (DH)

   

 4. 26 sep

  Nieuwe Expositie bij Moglas

   

  thumb Beeld 2 

  Ellen Bruining is beeldend kunstenaar en maakt vooral organische beelden van steen en hout. Zij houdt van het contrast van natuurlijk verweerd hout in combinatie met het ‘eigenzinnige’ van steen.
  De expositie van “natuurlijk hout en eigenzinnig steen” is vanaf zaterdag
  29 september t/m zondag 21 oktober donderdag t/m zondag 11.00 tot 17.00
   
  Daarnaast zijn er weer 65 nieuwe blokpanelen te bewonderen. [MS]

   

 5. 27 jul

  Simmersk doarpsfeest yn Kûbaard

   

  Jonge wetterdragers

  Sierlik simmerwaar wie it mids july mei it jierlikse Doarpsfeest fan Kûbaard. Nettsjinsteande de start op freed de trettjinde waard it wer in âlderwetsk gesellich feest mei in soad (wetter)spultsjes, keatsen, follybal, muzyk en wat al net mear. Koartsein in protte wille en fertier mei in soad meidoggers en publyk. 
  Plaatsjes sizze faak mear as praatsjes. Klik dus hjir foar in fotoferslach fan Janke Lichthart.

Weer Kûbaard