Laatste nieuws

 1. 13 mei

  Uitnodiging expositie "De verte dichtbij"

   

  Zaterdag 18 mei om 16:00 uur a.s.wordt iedereen van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje de opening bij te wonen van "De verte dichtbij". Exposante Tiny Zijlstra is geïnspireerd door het  Friese landschap. Haar schilderijen zijn tot 23 juni te bewonderen, dus ook na 18 mei.........? Van harte welkom! Let op: Wisselende openingstijden.

  Monique en Simon

 2. 02 mei

  Privacy Policy 2019

  De nieuwe Privacy Policy 2019, welke is bijgesteld en vastgesteld n.a.v. de ALV is hier beschikbaar.[SN]

 3. 28 mrt

  Tonielútfiering

  Op sneon 13 april is de tonielútfiering yn it doarpshûs fan Kûbaard. Foar fiedere info sjoch bygeande útnoeging.

 4. 19 mrt

  Wiete en wynderige Karweikedei 2019

  Nettsjinsteande it wiete en stoarmige maartewaar kin de jierlikse Karweikedei dochs tige slagge neamd wurde. Op sneon 16 maart kamen de moarns mar leafst 35 frijwilligers yn it doarpshûs byelkoar foar in bakje kofje en de taakferdieling. Om healwei tsienen gyng it los: wylgen snoeie, hout fersnipperje, brêgen en strjitmeubilêr himmelje. Swerftroep opromje, houtsnippers ûnder de doarpshagen kroadzje, it Pompeblêd en de flinterberm opkreazje;  troch de hiele buorren en bûtenút wiene de ploechjes frijwilligers oan ‘e slach. It wie dizze, al wer achtste, Karweikedei ien grut beweech fan reinpakken. Ek de nije ynwenners wiene goed fertsjintwurdige en kamen sa op in bysûndere wize yn de kunde mei de doarpsmienskip fan Kûbaard. Lykas wenst waard de Karweikedei ôfsluten mei in waarm miel iten yn it doarpshûs.(DH)

  Klik hjir foar in fotoferslachje.

 5. 26 feb

  Algemene Ledenvergadering 'De Laatste Eer' 2019

  Zoals ieder jaar komen in februari de eerste aankondigingen van de Algemene Ledenvergaderingen van de diverse verenigingen. Zo ook heeft de begrafenis- en crematievereniging 'De Laatste Eer' haar Algemene Ledenvergadering gepland op maandag 25 maart a.s. in het dorpshuis van Kubaard. Binnenkort kunt u de bijbehorende stukken in de brievenbus of in uw mailbox verwachten. U bent allen van harte welkom. Namens het bestuur van De Laatste Eer. (MK)

Weer Kûbaard