Winners boerenpartij

 

 
m 20170507_195051

Hjoed mei prachtich waar de earste ledepartij. Sponsere troch de Kûbaarder boeren. De winners binne:

1e priis Djoeke en Jantine, 2e priis Jikke en Thea

junioaren: 1e priis Jelle en Wybren, 2e priis Ruben, Gerbrand en Roan

manlju: 1e priis Menno en Sjoerd, 2e priis Jan Harmen en Auke.

Woansdei begjint de kompetysje, dan kinne de spieren wer wat mear wenne. Oare wedstriid is 18 juny: pearkekeatsen. (AE) 

 

blog comments powered by Disqus

Weer Kûbaard