Boerenpartij 6 maaie 2018

m 1e_prijs_Sven_en_Niels

Snein wie de 1e ledenpartij fan KV Us Nocht. ûnder een strak blaue loft koe it keatsen wer los. De priiswinners fan dizze boerenparty binne:
Bern: 1e priis Sven en Niels
2e priis: Titia en Raymond

Heren: 1e priis Tjerk, Sjoerd en Folkert
2e priis: Pieter, Klaas Bouke, Jan Harmen

Dames: 1e priis Jikke, 2e priis Wietske(SE)

m 2e_prijs_Titia_en_Raymond

Weer Kûbaard