Hege Tee tige slagge

m froulje_oan_de_tee

Froulju, tee, wat lekkers en in moaie lokaasje, de yngrediïnten foar in gesellige middei. 35 froulju kamen op de Hege Tee ôf. Prachtich. Allegearre sels makke lekkers kaam foarby. Wat spultsjes en in soad wille. It wie in geweldige middei. (SE) 

m teetafel

blog comments powered by Disqus

Weer Kûbaard