Pearkekeatsen 17 juni 2018

 

Snein 17 juni op heitedei is der pearkekeatsen. Der ha sich 9 pearkes oanmelden en om 12.00 oere giet de striid oan. De sponser fan dizze party is boubedriuw Kooistra. Publyk is altiid fan herte wolkom op it sportfjild. (AE) 

 

Weer Kûbaard