Simmersk doarpsfeest yn Kûbaard

 

Jonge wetterdragers

Sierlik simmerwaar wie it mids july mei it jierlikse Doarpsfeest fan Kûbaard. Nettsjinsteande de start op freed de trettjinde waard it wer in âlderwetsk gesellich feest mei in soad (wetter)spultsjes, keatsen, follybal, muzyk en wat al net mear. Koartsein in protte wille en fertier mei in soad meidoggers en publyk. 
Plaatsjes sizze faak mear as praatsjes. Klik dus hjir foar in fotoferslach fan Janke Lichthart.

Weer Kûbaard