31ste Kûbaarder Hurdrindei

 

logo hurdrindei

De 31ste edysje fan de Kûbaarder Hurdrindei sil plakfine op sneon 6 oktober. De atleten kinne dan de wenstige rûntsjes fan likernôch 7 kilometer oer it prachtige parkoers yn de omkriten fan Kûbaard wer ôflizze. Hja kinne kieze út de ôfstannen fan 8 km, 14,5 km en 21 km . Foar de skoaljeugd oant en mei 12 jier is der fansels de loop fan 1,5 kilometer. De rûte giet fan Kûbaard nei de Gaast, werom troch de buorren en fia de Swarte Beien, de Slachte en Littenserbuorren nei Kûbaard werom. De start is om 11.00 oere. Foar oanmelden en mear ynformaasje klik op www.kubaarderhurdrindei.nl. (DH)

 

Weer Kûbaard