Dankbetuiging en hommage aan Durk Hibma

 

Foar al it meilibjen yn wat foar foarm ek, de hertferwarmjende wurden en kaarten dy’t wy krigen nei it ferstjerren van my leave man, ús heit en pake

Durk Hibma

sizze wy hertlik tank.


Durkje Hibma-Reinsma

Ykje en Durk
Pier, Bjirk, Ave

Douwe en Mitchke

Jan en Roos
Nina, Loa

Kûbaard, 8 novimber 2019Verder is er een youtube film gemaakt als hommage aan Durk. De opnames zijn gemaakt tijdens de Strontrace (zeiltocht)
Hier is de link: Hommage aan Durk Hibma