Laatste nieuws

 1. 02 jun

  Stremming Slachte bij Kûbaard

   

  stremming Slachte

  Vanaf dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 7 juli 2017, is de Slachte (vanaf Littenserbuorren tot de gemeentegrens Franekeradeel), gefaseerd afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met het aanbrengen van bermverharding (beton) in de scherpste bochten.
  Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd in 2 fasen.
  • Het eerste deel van de Slachte (Swarte Beien tot gemeente grens Franekeradeel) in de weken: 23,24 en de 1e helft van week 25
  • Het tweede deel van de Slachte (Swarte Beien tot Littenserbuorren)in de weken: de 2e helft van week 25, 26 en week 27. (DH)

  Lees meer
 2. 17 mei

  Keunstrûte Littenseradiel 2017

    

  keunstrûte 2017

  De Keunstrûte Littenseradiel 2017 wurdt hâlden op sneon 20 en snein 21 maaie op 34 lokaasjes, ferspraat oer de hiele gemeente. Oeral binne dy beide dagen ateliers, wurkpleatsen, eksposysjeromten, tsjerken en doarpshuzen fergees tagonklik. Yn kûbaard dogge diskear 6 keunstners mei, te witten: Karen Apon (papieren bylden), Johannes Ketting (keunstof meubels), Martin Sijbesma (skilderijen), Trynke Boomsma (tekeningen en kollaazjes), Renée van Bezooijen (skilderijen, mozayk, artbooks en tekstyl) en Martje Visser (filt en papierkeunst). (DH)
  Foar mear ynformaasje klik hjir. 

 3. 07 mei

  Winners boerenpartij

   

   
  m 20170507_195051

  Hjoed mei prachtich waar de earste ledepartij. Sponsere troch de Kûbaarder boeren. De winners binne:

  1e priis Djoeke en Jantine, 2e priis Jikke en Thea

  junioaren: 1e priis Jelle en Wybren, 2e priis Ruben, Gerbrand en Roan

  manlju: 1e priis Menno en Sjoerd, 2e priis Jan Harmen en Auke.

  Woansdei begjint de kompetysje, dan kinne de spieren wer wat mear wenne. Oare wedstriid is 18 juny: pearkekeatsen. (AE) 

   

 4. 05 mei

  jeugdkaatsen 6 mei 2017

    

  m winnaars_jeugdkaatsen_6_mei_2017

  Dan is het weer zover, de kaatswant kan weer opgezocht worden en de jeugd mag het spits afbijten. Onder mooie omstandigheden kon de 1e ledenpartij voor de jeugd gespeeld worden. De prijzen werden gewonnen door: 
  1e prijs: Johan, Titia en Silke
  2e prijs: Klaske en Raymond.

  Zondag 7 mei mogen de ouderen hun geluk beproeven bij de 1e ledenpartij gesponserd door de Kûbaarder Boeren. (SE) 

   

 5. 03 mei

  Betinking slachtoffers fan oarlochsgeweld yn Kûbaard

    

  monumint maaie_2010

  Fiif noch jonge doarpsgenoaten kamen yn de fjirtiger jierren fan de foarige ieu om it libben troch oarlochsgeweld. Dat wiene Jouke Cnossen, Ype Hemstra, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans.
  Ta harren oantinken is in monumint oprjochte oan de foet fan de tsjerketoer fan Kûbaard. Dêrmei hat de doarpsmienskip harren op in symboalyske wize in plak weromjûn dêr't hja earder ek thúshearden.
  De slachtoffers fan oarlochsgeweld wurde op 4 maaie de jûns fan 19.15 oant 20.00 oere wer betocht mei in gearkomste yn de Victortsjerke en oanslutend it lizzen fan blommen by it monumint en grêven. Elkenien is fan herte wolkom de betinking by te wenjen. (DH)

Weer Kûbaard