Laatste nieuws

 1. 23 mei

  Kûbaard brûst fan de keunst

   

   
  Struibrief Keunstrûte_Littenseradiel_2018

  Kûbaard brûst wer fan de keunst op sneon 26 en snein 27 maaie as ien fan de dielnimmende doarpen yn de Keunstrûte Littenseradiel 2018. Mar leafst 22 Kûbaarder keunstners en gasten fan bûten litte harren wurk sjen op 8 lokaasjes. Beide dagen fan 11.00 oant 17.00 oere kinne besikers genietsje fan in breed ferskaat oan dissiplines en foarmen fan keunst en kreativiteit. Tefolle om hjir op te neamen, mar tige de muoite wurdich om sels te besjen. Wolkom!

  Klik hjir foar in oersjoch fan de dielnimmers en lokaasjes yn Kûbaard.
  Klik hjir foar algemiene ynformaasje oer de hiele Keunstrûte Littenseradiel.

   

 2. 20 mei

  Hege Tee tige slagge

  m froulje_oan_de_tee

  Froulju, tee, wat lekkers en in moaie lokaasje, de yngrediïnten foar in gesellige middei. 35 froulju kamen op de Hege Tee ôf. Prachtich. Allegearre sels makke lekkers kaam foarby. Wat spultsjes en in soad wille. It wie in geweldige middei. (SE) 

  m teetafel

 3. 19 mei

  Autopetters en fytsers troch Kûbaard

  De allerdrokste dagen fan it jier steane yn Kûbaard wer foar de doar. Op Pinkstersnein steppe moarns likernôch tusken achten en tsienen in pear hûndert autopetters, op harren rûte lâns de Fryske âlve stêden, troch de buorren. En op Pinkstermoandei sûzje sawat fyftjintûzen fytsers troch Kûbaard, de dielnimmers oan de Fytsâlvestêdetocht, yn in bûnt ferskaat. De earsten jeie om goed 9 oere al troch de buorren, as sit de duvel har op de hoksen. Dan folgje de grutte kloften, yn lange rigen slingerjend oer de Joarumerleane en de Slachte, rjochting Boalsert. Foar it doarpshûs is it altiten in boppeslach mei moai wat oanrin fan it meast fêste klanten. Efkes lins yn Kûbaard, sawat healwei de lange tocht. Tsjin fjouweren falt stadich de stilte wer oer it doarp. (DH

 4. 17 mei

  Dorpsfeest 2018

   

   
  klavertje vier

  De feestcommissie laat u weten dat de dorpsfeesten gepland zijn op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. En maak u maar klaar het thema is : Geluk en ongeluk. De data zullen hier wel debet aan zijn. Noteer ze in uw agenda/kalender. (JE)

   

 5. 10 mei

  Boerenpartij 6 maaie 2018

  m 1e_prijs_Sven_en_Niels

  Snein wie de 1e ledenpartij fan KV Us Nocht. ûnder een strak blaue loft koe it keatsen wer los. De priiswinners fan dizze boerenparty binne:
  Bern: 1e priis Sven en Niels
  2e priis: Titia en Raymond

  Heren: 1e priis Tjerk, Sjoerd en Folkert
  2e priis: Pieter, Klaas Bouke, Jan Harmen

  Dames: 1e priis Jikke, 2e priis Wietske(SE)

  m 2e_prijs_Titia_en_Raymond

Weer Kûbaard