Laatste nieuws

 1. 02 mei

  Betinking slachtoffers fan oarlochsgeweld

   

   
  Monumint Kûbaard

  Fiif noch jonge doarpsgenoaten kamen yn de fjirtiger jierren fan de foarige ieu om it libben troch oarlochsgeweld. Ta harren oantinken is in monumint oprjochte oan de foet fan de tsjerketoer fan Kûbaard. It wiene:
  Jouke Cnossen, Simentje Bijlsma-Dijkstra, Ype Hemstra, Rients Tjipke Jorna en Siebren Koopmans.
  De slachtoffers fan oarlochsgeweld wurde op 4 maaie de jûns fan 19.30 oant 20.00 oere wer betocht mei in koarte gearkomste yn de tsjerke en it lizzen fan blommen by it monumint en de grêven. Elkenien is fan herte wolkom de betinking by te wenjen. (DH)

 2. 29 apr

  Kofje mei in stekje

    

  Stekjesmerk 2018

  Dat wie wer ris wat oars: ynstee fan it bekende Kûbaarder kofje-oerke yn it doarpshûs wie it ôfrûne sneontemoarn Kofje mei in stekje by de sportberging op it sportfjild. Op inisjatyf fan de Wurkgroep Oansjen Kûbaard (WOK) waard dêr in ruilmerk foar blomstekjes en -sied hâlden. Ferskate entûsjaste blomkers út it doarp en de omkriten fierden harren waar by kroaden fol oan. Der kaam in protte folk op ta en it waard in libbene ruilhannel mei in gesellich praatsje en in bakje kofje. It waar wierre tige mei. (DH)

  Klik hjir foar in foto-ferslachje.

 3. 24 apr

  Koffie met een stekje


  De Wurkgroep Oansjen Kûbaard (WOK) organiseert op zaterdag 28 april bij de kleedruimte op het sportveld een verkoop/-ruilmarkt van stekjes, zaden, bollen enzovoort uit eigen tuin. Vorig jaar was het nog een onderdeel van de zeer geslaagde 'Kukelmarkt' in de tuin van Pim en Petra.
  Dit jaar is het kleinschaliger van opzet. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunnen belangstellenden stekjes, zaden en tuintips uitwisselen.
  Gewoon gezellig een kopje koffie komen drinken kan natuurlijk ook. (DH)

 4. 15 apr

  Gevaarlijke kruisingen worden aangepakt

   

  gevaarlijke kruising

  De N359 is een belangrijke regionale weg door Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de Provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. De kruispunten bij Húns-Leons, Winsum, Wommels-Zuid en Hilaard zijn inmiddels klaar. Nu is het de beurt aan de kruispunten Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. Om deze plekken verkeersveiliger te maken, maken we de kruispunten ongelijkvloers.
  Woon jij in de buurt van één van de kruispunten? Of moet je regelmatig de N359 oversteken voor bijvoorbeeld je werk? Denk dan met ons mee en kom naar de informatieavond!
  Voor Kûbaard-noord is deze is op woensdag 25 april om 20.00 uur in It Dielshûs te Wommels.(DH)
  Klik hier voor meer informatie.

 5. 05 apr

  1e aai Folkert Gaastra

  Folkert Gaastra

   

   Folkert Gaastra hat it 1e aai fan de jeugdfûgelwacht fan Wommels fûn. Een moai begjin fan de maaitiid. (SE) 

   

Weer Kûbaard