Laatste nieuws

 1. 22 sep

  Lêste keatspartij jeugdkeatsen.

  1e priis_pupillen_17_september_2016

  17 Septimber wie dan alwer de lêste keatswedstriid foar de bern. Mei prachtich waar koe der mar wer omraak keatst wurde. Fansels wienen der winners. Diskear binne dat:

  By de pupillen 1e priis Silke en Wybren
  2e priis Brecht en Gerbrand

  2e priis_pupillen_17_september_2016

  Lees meer
 2. 09 sep

  Kûbaard yn rûte Iepen Monumintedei

   

   
  Foar herberch_1910

  Kûbaard docht dit jier op sneon 10 septimber mei trije monuminten mei yn de rûte Iepen Monumintedei Littenseradiel. Dat binne it spinnekopmûntsje (1800) by Kramershoeke, de eardere herberch mei trochreed (± 1850) en sûnt 1958 it doarpshûs 'It Mienskipshûs' en de eardere Grifformearde tsjerke mei kosterswent (1889), no it wenhûs en atelier/museum fan keunstskilder Martin Sybesma. De trije monuminten binne fan 11.00 oere oant 17.00 oere iepen en te besjen. In rûnteboekje mei beskriuwings is te krijen by de start yn it Tsiispakhûs te Wommels.(DH)
  Foar mear ynformaasje klik hjir.

 3. 07 sep

  Keatsen Romke de Jongpartij

  m 1e_prijs_heren

  Op snein 4 septimber wie de keatspartij foar de grutten. Sponsor fan dizze partij wie Romke de Jong. Op in pear buikes nei wie it prachtich waar om te keatsen. By de froulju wie it spannend mar de 1e priis gong mei 3 winstpartijen nei Maricela en Dina. De twadde priis wie foar Djoeke en Ytsje. 

  m 1e_prijs_dames

   

  Lees meer
 4. 07 sep

  keatsen bern 27 augustus

  1e prijs_pupillen

  Op sneon 27 augustus koe der mei moai waar keatst wurde troch de bern. De prizen gongen nei:

  by de kabouters: 1e priis Sven, 2e priis Klaske

  prijswinnaars kabouters

   

  Lees meer
 5. 22 aug

  Nieuwe bestrating dorpskom

   

  stremming doarpskom

  Als gevolg van herbestratingen in de dorpskom van Kûbaard moet de komende drie weken, vanaf 22 augustus, rekening worden gehouden met geheel of gedeeltelijke stremming van het doorgaande verkeer. Het werk wordt in drie fases uitgevoerd:
  Fase 1: herbestrating van de splitsing Petronella Moensstjitte – Grutte Buorren. Dit wegvak is gedurende een hele week voor alle verkeer afgesloten. Met bebording wordt het verkeer omgeleid.
  Fase 2: herbestrating van een gedeelte van de Petronella Moensstrjitte tot aan de splitsing met de Grutte Buorren. Het wegvak van de Grutte Buorren naar de Joarumerleane is dan weer open voor alle doorgaande verkeer. De Petronella Moensstrjitte is dan nog wel voor alle verkeer afgesloten. De omleiding wordt met borden aangegeven.
  Fase 3: een gedeeltelijke herbestrating van de Grutte Buorren en de Tsjerkebuorren. Daarbij wordt steeds een helft van de rijbaan afgezet. (DH)

  Klik op de foto voor een situatieschets.

   

Weer Kûbaard