Laatste nieuws

 1. 08 jul

  Fossylfrij papier sammelje

    

  Kloetsje

  Wat in idyllyske plaatsjes, ôfrûne sneontemoarn yn en om Kûbaard. Al goed 37 jier wurdt ien kear yn de twa moanne yn de buorren en bûtenút it âld papier sammele foar in ekstra potsje foar doarpsbelang. Diskear gyng it transport op in bysûndere wize: mei de ikkerskûte fan Pim, kloetsjend troch de Kûbaarder feart, Roel mei hynder-en-wein troch de buorren, Frits mei trekker-en-wein (ridend op biodisel) bûtenút en fierder mei kroaden, karren en sa mear. Sels it âlde boadskippekarke fan Anne Folkertsma silger, wie foar dat doel fan de souder helle. Sa waard it âld papier man-/froumachtich nei de container by Tsjerk tôge. Dy siet by eintsjebeslút sa fol dat de doar mei trije man sterk tichttreaun wurde moast. En dat allegearre yn it ramt fan de provinsjale Alvewegetocht mei folslein fossylfrij transport. (DH)

  Klik hjir foar in fotoferslach.

 2. 04 jul

  Kûbaard docht mei oan Alvewegetocht

   

   
  Kûbaard loftfoto

  Yn it ramt fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 wurdt fan 1 oant en mei 14 july de Alvewegetocht organisearre. Dêrby is it de bedoeling dat hiel Fryslân reizget en alle transporten útfiert sûnder dêrfoar fossile brânstoffen as benzine en diesel te brûken. Kûbaard docht op sneon 7 july ek mei in eigen projekt mei: fossylfrij âld papier ophelje, dus net lykas wenst mei trekker en wein of in auto mei oanhinger, mar mei hynder en wein, de ikkerskûte fan Pim dy't op biodiesel fart, mei hânkarren, kroaden, skelters en wat al net mear. De start is de moarns om 9 oere yn it doarpshûs, mei in bakje kofje. (DH)

  Klik hjir foar mear ynformaasje. 

 3. 18 jun

  jeugdkaatsen 17 juni 2018

  thumb m IMG 8021

  De jeugd kaatste zondagmiddag met 4 partuur voor de prijzen. Zij hadden een geslaagde kaatsmiddag. Johan en Titia gingen met de krans naar huis!! Niels en Sven waren de gelukkigen met de tweede prijs!! Allemaal van harte gefeliciteerd!!! (AE) 

  IMG 8020

 4. 18 jun

  Pearkekeatsen uitslagen

  thumb m sjoerd en klaske

  Het was weer een geslaagde kaatsmiddag!! Alle vrijwilligers en sponsor bouwbedrijf Kooistra bedankt en alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!.

  1e prijs: Sjoerd en Klaske
  2e prijs: Wesley en Siebrich
  3e prijs: Tjitske en Jan

  Afvalronde, 1e prijs: Djoeke en Sybren Beert
  2e prijs: Klaas Bouke en Jeanne. (AE)

  thumb m wesley

  Lees meer
 5. 17 jun

  Pearkekeatsen 17 juni 2018

   

  Snein 17 juni op heitedei is der pearkekeatsen. Der ha sich 9 pearkes oanmelden en om 12.00 oere giet de striid oan. De sponser fan dizze party is boubedriuw Kooistra. Publyk is altiid fan herte wolkom op it sportfjild. (AE)