Laatste nieuws

 1. 23 mei

  Priiswinners Boerepartij 2016

   

  1e priis_heren_boerenpartij_2016

  Juster wer foar it earst dit seizoen in keatspartij, sponsere troch de Kûbaarder boeren. De priiswinners binne;

   

  .

  1e priis_dames_boerenpartij_2016

   1e priis froulju:                    2e priis froulju:
     Maricela Kooistra                Anna de Vries 
     Jantine de Vries                  Tjitske Andela
     Henny Kooistra                   Yttsje Kooistra 

   1e priis manlju:                   2e priis manlju:
    Sjoerd de Vries                   Klaas Bouke Faber
    Henk Kooistra                     Pieter Wesselius
    Pieter Kooistra                    Simon Kooistra  (SE)

   

 2. 18 mei

  on-line collecte en gewone collecte voor het haantje op de toren!

   

  Dit jaar is collecteren nog leuker zegt het Anjerfonds, want nu kun je ook on-line collecteren. Het mooie hiervan is dat je geen kleingeld in huis hoeft te hebben, je hoeft niet thuis te zijn wanneer de collectant langs komt en de helft van de opbrengst gaat naar de organiserende vereniging. Bij de "ouderwetse" collectebus is de opbrengst nu ook de helft geworden, voorheen was dit 30%. Dit jaar kunt u zowel op de nieuwe manier als op de oude manier uw donatie geven. De collectant komt in de week van 29 mei tot 4 juni langs en on-line kan het nu al tot 6 juni. Het doel is dit jaar het haantje op de toren. Klik hier voor een on-line donatie. (SE)

   

 3. 13 mei

  Fytsâlvestêdetocht troch Kûbaard

   

   
  balen yn_de_bocht

  De jierlikse Fytsâlvestêdetocht komt op Pinkstermoandei wer troch Kûbaard. Sa'n 15.000 (hurd)fytsers ride dan lâns de Joarumerleane en de Grutte Buorren op nei de Slachte en dan rjochting Boalsert. Wy kinne de earste fytsers om en by njoggen oere ferwachtsje en de lêsten passearje meastentiids om in oere as fjouwer. By de fêste âlvestêdefytsers is Kûbaard bekend as it doarp mei de striepakken lâns it parkoers, foar de feiligens en foar it publyk om noflik op te sitten. De pakken wurde beskikber steld troch ien fan de boeren út de omkriten. Dy wurde de jûns tefoaren meast brocht. No leine der tongersdeitemiddei ynienen fiif grutte swarte kuilbalen yn de skerpe bocht tsjin de tsjerkhôfshage en it boerd 'doorgaand verkeer'. Dat wie wol betiid en hiel grut en swier om Pinkstermoandei te brûken... Al gau die bliken dat de balen yn de bocht fan in lânbouwein skood wiene. In kertier letter wie it feefoer al wer opromme. In ûngemakje sûnder grutte gefolgen, gelokkich... (DH) 

 4. 13 mei

  Oanmelden reüny skoalle

   

  Foarearst is dit it reüny-programma (wurdt noch oanfolle en wizigingen binne noch mooglik)
   
  Freed 8 july 2016
   
  13.30 -14.30 oere - Ynrin fan de gasten yn 'e tinte
  14.30 -15.30 oere - De allerlêste (sirkus)foarstelling fan de Kûbaarder skoalbern yn 'e tinte
  15.30 -17.30 oere - De allerlêste kâns om de skoalle te besjen
  17.30 -19.00 oere - Mei-inoar ite: buffet yn 'e tinte
  19.00 oere            - Keatse
  Jûns in muzykprogramma fan heech nivo.
   
  De reüny wurdt kombinearre mei it doarpsfeest op freed 8 en sneon 9 juli.
   
  Oanmelde kin op de side fan de reüny.

   

 5. 08 mei

  7 maaie keatsen jeugd

   

   
  1e priis_kabouters_7_maaie_2016

  In wike letter as de bedoeling wie, mar it fjild wie te wiet. Mar no koe it en it wie prachtich sinneskynwaar. De útslach fan it keatsen:

  kabouters: 1e priis: Sven Bootsma
                 2e priis: Titia Schukken
                 3e priis: Rinske Schukken
  Sy diele de ekstra krâns.

  Pupillen: 1e priis: Raymond Terpstra, Niels Terpstra, Gerbrand Kramer
               2e priis: Silke Bootsma, Wybren Kooistra, Wypke Anne Schukken
               3e priis: Brecht Kramer, Remi Bootsma, Jesse Fennema.

  Lees meer

Weer Kûbaard