Laatste nieuws

 1. 22 jul

  Tige slagge reüny Reinbôge en Doarpsfeest

    

  Staasjeportret optocht

  Kûbaard kin weromsjen op it tige slagge reüny fan de basisskoalle de Reinbôge en oanslutend it jierlikse doarpsfeest yn it wykein fan 8 en 9 july. De freed stie yn it teken fan de reüny. De oanlieding hie al in swart rântsje omt de skoalle nei de simmerfakânsje definityf de doarren slute moast. Dochs hiene de feest- en reünykommisje in moai feestprogram gearstald mei in sirkusfoarstelling troch de bern, in lêste besite oan de Reinbôge, in diner foar sa'n 250 gasten yn de grutte feesttinte en in keatswedstriid foar de grutten. De sneons begûn mei in optocht fan fersierde fytsen, skelters en oar ridend materieel, mei de muzyk foarop troch de hiele buorren. Foar de skoalbern wie der noch in keatswedstriid. De spultsjemiddei ferreinde spitigernôch foar in part. De striid tusken de 'jonges en de famkes' krige de jûns yn de tinte lykwols in grut publyk. Beide jûnen hiene in oansprekkend muzikaal beslút. (DH)

  Klik hjir foar in fotoferslach fan Durk Hibma.

  Klik hjir foar in fotoferslach fan Hendrik Lichthart.

 2. 11 jul

  Doarpsfeesten 2016

  m 1e_priis_pupillen_feestkeatsen_2016

  Wat in geweldich feest ha we hân. Mei op freed de reüny en it sirkus. Yn de jûntiid in keatsfestijn fan mar leafst 84 keatsers allegearre tagelyk yn it fjild. Sneon mochten de bern noch keatse en dêrfan hjir de winners. By de pupillen: Gerbrand en Silke en by de kabouters Klaske.

  m priizen_kabouters_feestkeatsen_2016

  Lees meer
 3. 05 jul

  Start uitvoering voorbereiding reünie

  Vanaf nu is het iedere dag druk in het dorp met de voorbereidingen die moeten gebeuren om de reünie en het dorpsfeest in goede banen te leiden. Vanavond wordt de pontonbrug geplaatst van het sportveld naar het âlde pôltsje waar de feesttent morgenochtend wordt opgezet. Hier kunnen nog wel wat vrijwilligers bij gebruikt worden. De tent komt morgenochtend om 7.30 uur, dus bent u een vroege vogel, voeg u bij de andere dorpsgenoten op het pôltsje. Verder is er woensdag en donderdagavond werk genoeg om de vlaggetjes en verlichting op te hangen, vanaf 19.00 uur welkom. Met z'n allen is het gezellig en zomaar klaar, dus kom even helpen. (SE)

   

 4. 05 jul

  Het haantje terug

  m plaatsen_haantje_op_de_torenm haantje_op_de_toren

  Vandaag was het dan weer zo ver, het haantje kon teruggeplaats worden op de toren. Hij kijkt weer parmantig over ons dorp en glimt van genoegen. (SE)

 5. 22 jun

  Reünie School (2)

   

  Deze week kunt u zich nog opgeven voor de reünie, voor het buffet of voor het kaatsen. Geef je op. Het belooft een gezellig weerzien te worden met (oud)Kûbaarders en klasgenoten. Mocht het niet lukken via internet, neem dan even contact op met iemand van de commissie: Geart Rypkema, Hiltsje Stremler, Sophia Heeg, Remmelt Kooistra, Wiebe v.d. Werf, Symentsje Hibma of Saskia Eringa. Dit mag geen belemmering zijn om te komen. (SE)

   

Weer Kûbaard