Laatste nieuws

 1. 26 apr

  Containers legen

   

  Denkt u er om dat woensdag (koningsdag) de grijze container niet geleegd wordt, dit gebeurt op zaterdag 30 april. De week erop is het op donderdag een dubbele feestdag (bevrijdingsdag en hemelvaartsdag) ook dan komt Omrin niet langs, maar weer op zaterdag 7 mei om de groene container te legen. (SE)

   

 2. 26 apr

  We gean wer los!

   

  Kommende wykein is it safier, dan begjint it keatsen wer. Sneon foar de bern en snein kinne de grutten sjen at se de winter fit troch kommen binne. Sjoch by lees meer foar it besjen fan de útnoeging. (AE)

  Lees meer
 3. 15 apr

  Nije flaggemêst op ‘e toer, hoanne efkes fan ‘e stok

   

   
  Waarhoanne

  De Kûbaarder waarskôgers sille it foarearst sûnder sintrale wynwizer stelle moatte. De hoanne is fan 'e toer helle. Mei behelp fan in machtige mobile boukraan hawwe tsjerkfâld Remmelt Kooistra en Willem de Boer fan Hankel's Ynstallaasjebedriuw de waarhoanne fan syn 32 meter hege steanplak helle. It 'bist' is yn syn hiele hear en fear nei ûnderen takele. Benammen it krús en de steander wiene oan in ûnderhâldsbeurt ta. Tagelyk is mei de kraan in nije flaggemêst nei boppe brocht. Dat wie milimeterwurk op nivo. De 13 meter lange polyester mêst is rjochtstandich troch in flaggelûk yn de spits stutsen en krige dêr syn fêste plak as ferfanger fan de âlde houten stok. Mei feesten en betinkings kin de flagge tenei mei in druk op 'e knop útstutsen en ynhelle wurde. In elektryske lier docht is swiere wurk. (DH)

  Klik hjir foar in fotoferslach fan de operaasje hoanne en flaggemêst (foto's Durk Hibma)

 4. 06 apr

  Lytse Farwegen – ons verhaal

  Op de ALV van 29 maart 2016 ontstond het beeld dat het oude bestuur van Dorpsbelang onbetrouwbaar zou zijn vanwege haar handelwijze rond het project van de Lytse Farwegen. Hierdoor zou het openingsfeestje niet door kunnen gaan en Kûbaard zou tevens een slechte beurt hebben gemaakt bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Hieronder het verhaal zoals wij het beleefd hebben. 

  Marian Zeinstra en Sytse van der Werf

  Lees meer
 5. 21 mrt

  Twee nieuwe Kûbaarders

  Kûbaard krijgt er volgende week twee nieuwe bewoners bij. Het zijn Ruta Eyob Gibragarishe en haar dochtertje Rinha. Zij komen uit Eritrea en hebben inmiddels een verblijfstatus. Zij hebben een woning aan de Petronella Moensstrjitte (nummer 20) toegewezen gekregen, het huis waar voorheen Ruben en Magdalena Rypkema woonden. Anneke Vermeulen zal hen met hulp van Vluchtelingenwerk begeleiden.(DH)

  Lees meer

Weer Kûbaard