Laatste nieuws

 1. 26 jan

  Klokken liede foar Kulturele Haadstêd fan Europa

   

  klokken

  It jier fan Ljouwert/Fryslân Kulturele Haadfstêd fan Europa 2018 wurdt op sneon 27 jannewaris offisjeel iepene, yn it bywêzen fan Kening Willem Alexander en keningin Máxima'. It is in muzikale start mei in enoarm orkest, oanfolle mei koaren, bekende sjongers en muzikanten út de hiele provinsje, op de trije grutste pleinen yn de Ljouwerter binnenstêd. It muzikale fjoerwurk wurdt om krekt 22.15 oere ôfsluten mei it lieden fan de klokken yn alle doarpen en stêden yn hiel Fryslân. Ek Kûbaard docht dêr oan mei. Dus as jimme op seon 27 jannewaris om 22.15 oere de klokken lieden hearre witte jim: de Kulturele Haadstêd 2018 is begûn!
  It muzykspektakel is deselde jûn libbensliif te sjen op Televyzje NPO1, fan 21.30 oere oant 22.20 oere. (DH)

 2. 20 jan

  Band Two Faces in dorpshuis

   

  two-faces

  Het accoustisch duo Two faces, bestaande uit Jos Harteveld (leadzang en gitaar) en Eddie Mulder (leadgitaar en 2e stem) treedt op zaterdagavond 3 februari vanaf 20.30 uur op in it Mienskipshûs te Kûbaard. Zij brengen in een kleine bezetting rock-classics.Verrassend is daarom ook hun repertoirekeuze, dat nummers bevat van o.a. Neil Young tot Deep Purple en van Tom Petty tot Peter Gabriel, traditionals en zelfs Pink Floyd. (DH)
  Klik hier voor meer informatie.

 3. 19 jan

  Slachtemaraton 2018 giet net troch

  De spesjale edysje fan de Slachtemaraton 2018 kin net trochgean. Tsjin de ferwachtings yn wiene it tal oanmeldings fan dielnimmers te lyts en dêrmei de finansjele risiko's te grut om dat machtige sportive en kulturele evenemint te organisearjen. It bestjoer fan de sintrale organisaasje fan de Slachtemaraton fûn it net mear ferantwurde en is dêrom ta dat spitige beslút kommen.
  Klik hjir foar mear ynformaasje. (DH)

 4. 19 jan

  Esken oan Grutte Buorren snoeid

   

  esken snoeie

  Meiwurkers fan de plantsoenetsjinst fan de gemeente Súdwest-Fryslân hawwe de rige esken oan de Grutte Buorren bysnoeid. Dêr wiene twa redenen ta: de esketakkesykte en de ferkearsfeiligens. De deadlike skimmelsykte begjint epidemyske foarmen oan te nimmen. In tal esken oan de Joarumerleane is al sa bot oantaast dat se omseage wurde moatte. Gelokkich is dat oan de Grutte Buorren noch net sa fier. Allinne it deade hout hoechde der mar útsnoeid te wurden. En yn ferbân mei frachtweinen en lânbouferkear moat de ûndertrochgong op syn minst fjouwer meter wêze. Dêrom binne ek de ûnderste oerhingjende takken fuorthelle. (DH)

 5. 28 dec

  Kerstmaaltijd


  m kerstbuffet

  De dorpskerstviering was dit jaar een gezamenlijke broodmaaltijd. Ruim 60 dorpsbewoners kwamen naar het dorpshuis om aan het buffet deel te nemen. De collecte gehouden voor de driestroom te Goutum heeft €113,65 opgebracht. Allen dank voor de gulle gave. 

  m kerstbuffet01

  Dank aan dorpsbelang en de kerkenraad van de PKN kerk te Kubaard voor het financieel mogelijk maken van dit dorpskerstfeest. De kerstcommissie wenst een ieder een goed 2018. (SE)

   

Weer Kûbaard