Laatste nieuws

 1. 29 sep

  Kûbaarder Hurdrindei 2017 gaat niet door

   

   
  logo hurdrindei

  Door onvoorziene omstandigheden gaat de editie 2017 van de Kûbaarder Hurdrindei tot onze grote spijt niet door. Met nieuwe ernergie en een hernieuwde website gaan wij aan de slag voor de Kûbaarder Hurdrindei in het bijzondere jaar 2018. Wij hopen van harte u/jou dan ook op 6 oktober 2018 als deelnemer of publiek aan de start van de Hurdrindei te ontmoeten. (DH)

  NPC Kûbaarder Hurdrindei

 2. 04 sep

  Kofje-oerke

  m DSC08766

  Ofrûne sneon hiene we yn Kûbaard de start fan it nije seizoen mei sa as
  gebrûklik it Kûbaarder kofje-oerke.
  Dit kear net yn it doarpshûs mar bij boer Andela oan de Slachte.
  Kofje, oranjekoeke en de sinne.
  Lekker bijprate mei Kûbaarders.  (FB)

  m DSC08771

   

  Lees meer
 3. 09 jul

  Kûbaard yn 'e ban fan striphelden

   

  donald-katrien-kwok

  Kûbaard wie yn de oanrin nei it doapsfeest wiken lang yn 'e ban fan striphelden. Oeral yn en om it doarp wiene heimsinnige gearkomsten fan teatermakkers, dekôrbouwers, kostúmnaaiers en wat al net mear. En dat allegearre om in foarstelling fan tsien minuten te meitsjen, dy't ôfrûne sneontejûn presintearre wurde moast yn it iepenloftteater op it sportterrein. Alles mocht en alles koe. Lykas wenst hie de kreativiteit wer gjin grinzen, sa die sneontejûin bliken mei de fjouwer presintaasjes. Tal fan stripfigueren waarden yn selsbetochte ferhalen foar it fuotljocht brocht. Sels ferskate nuveraardige doarpsgenoaten waarden op in fermaaklike wize útbylde en sa hast ta stripfiguer ferheft. Donald Duck wist ta beslút de haadpriis, de meunstereftige doarpswikselbeker, te bemachtigjen. De feestkommisje hie fierder in prachtich programma yn elkoar draaid mei in soarte fan 'survival-baan' as ien fan de hichtepunten. De kommende wike wurde op dit plak noch wat foto-reportaazjes publisearre dy't mear sizze as yn wurden út te drukken is. (DH)

  Klik hjir foar in foto-reportaazje fan Durk Hibma
  Klik hjir foar it foto-album fan Hendrik en Janke Lichthart
  Klik hjir foar it foto-album fan Thea Kooistra

 4. 19 jun

  Striphelden op Kûbaarder doarpsfeest

   

  stripheld.doc

  It Kûbaarder doarpsfeest wurdt dizze simmer hâlden op freed 7 en sneon 8 july. De feestkommisje hat as tema favorite Striphelden meijûn. Dêr kin elk har of syn kreativiteit op loslitte. It doarp en it bûtengebiet binne yn fjouwer groepen yndield. Dy meie fan alles betinke om de favorite Striphelden út te byldzjen yn in presintaasje of foarstelling fan sa'n 10 minuten op de sneontejûns om 20.00 oere. Fierder hat de feestkommisje in moai program gearstald, dêr't foar elkenien, jong en âld, wol wat aardichs by sit om mei te dwaan.
  Klik side 1 en side 2 foar it folsleine program, dat ûnderwilens ek al hûs-oan-hûs yn Kûbaard en omkriten ferspraat is. (DH)

 5. 17 jun

  Kaatsen 18 juni 2017

   

  Morgen is er een ledenkaatspartij, deze keer het pearkekeatsen. Er hebben zich 12 paren opgegeven en de lijst is nog niet bekend. Morgen mogen ze zelf hun partuurnummer trekken dus door loting wordt de lijst bepaald. (Net als bij de P.C. ) Kortom dat wordt nog spannend.

  Ook de jeugd komt morgen in actie met een ledenpartij. Vanaf 12 uur dus een gezellige drukte op het sportveld. Toeschouwers zijn van harte welkom. (AE) 

   

Weer Kûbaard