Laatste nieuws

 1. 09 okt

  Samenvierendienst 15 oktober

  m 20171009_193324

  Zondag is er een samenvierendienst om 19.30 uur in Spannum. De dienst wordt verzorgd door catechisanten van Kubaard, Spannum en Iens en met medewerking van Elsa Waljaard. U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. (JdV) 

   

 2. 05 okt

  Underseeër fan Harrie boppe wetter

   

   
  kasko sylboat

  De havenwâl fan Kûbaard krijt in nije beskoeiïng. Om it wurk fan in ponton ôf útfiere te kinnen moast it wite heechhout nei it sportfjild tydlik oan 'e kant. Mar der lei noch in obstakel foar de wâl: de 'ûnderseeër' fan Harrie. Goed 41 jier ferlyn fûn in ambisjeus skipsbouprojekt yn Kûbaard syn earste en lêste haven. Fierder as in kasko fan ferrosemint kaam it net, troch tiidgebrek fan de skipsbouwer. De romp fan wat in ynnovatyf syljacht wurde moatten hie bedarre op de havenboaiem. Allinne mei leech wetter kaam in rântsje fan de boech yn it sicht. It skip is op it droege takele en wurdt ôffierd nei de sloop. (DH)

   

 3. 29 sep

  Kûbaarder Hurdrindei 2017 gaat niet door

   

   
  logo hurdrindei

  Door onvoorziene omstandigheden gaat de editie 2017 van de Kûbaarder Hurdrindei tot onze grote spijt niet door. Met nieuwe ernergie en een hernieuwde website gaan wij aan de slag voor de Kûbaarder Hurdrindei in het bijzondere jaar 2018. Wij hopen van harte u/jou dan ook op 6 oktober 2018 als deelnemer of publiek aan de start van de Hurdrindei te ontmoeten. (DH)

  NPC Kûbaarder Hurdrindei

 4. 04 sep

  Kofje-oerke

  m DSC08766

  Ofrûne sneon hiene we yn Kûbaard de start fan it nije seizoen mei sa as
  gebrûklik it Kûbaarder kofje-oerke.
  Dit kear net yn it doarpshûs mar bij boer Andela oan de Slachte.
  Kofje, oranjekoeke en de sinne.
  Lekker bijprate mei Kûbaarders.  (FB)

  m DSC08771

   

  Lees meer
 5. 09 jul

  Kûbaard yn 'e ban fan striphelden

   

  donald-katrien-kwok

  Kûbaard wie yn de oanrin nei it doapsfeest wiken lang yn 'e ban fan striphelden. Oeral yn en om it doarp wiene heimsinnige gearkomsten fan teatermakkers, dekôrbouwers, kostúmnaaiers en wat al net mear. En dat allegearre om in foarstelling fan tsien minuten te meitsjen, dy't ôfrûne sneontejûn presintearre wurde moast yn it iepenloftteater op it sportterrein. Alles mocht en alles koe. Lykas wenst hie de kreativiteit wer gjin grinzen, sa die sneontejûin bliken mei de fjouwer presintaasjes. Tal fan stripfigueren waarden yn selsbetochte ferhalen foar it fuotljocht brocht. Sels ferskate nuveraardige doarpsgenoaten waarden op in fermaaklike wize útbylde en sa hast ta stripfiguer ferheft. Donald Duck wist ta beslút de haadpriis, de meunstereftige doarpswikselbeker, te bemachtigjen. De feestkommisje hie fierder in prachtich programma yn elkoar draaid mei in soarte fan 'survival-baan' as ien fan de hichtepunten. De kommende wike wurde op dit plak noch wat foto-reportaazjes publisearre dy't mear sizze as yn wurden út te drukken is. (DH)

  Klik hjir foar in foto-reportaazje fan Durk Hibma
  Klik hjir foar it foto-album fan Hendrik en Janke Lichthart
  Klik hjir foar it foto-album fan Thea Kooistra

Weer Kûbaard