Laatste nieuws

 1. 10 apr

  Reade Ribes by Kûbaarder #stek

   

  LetOphikke Kûbaard

  It #stek fan Kûbaard (yn 2016 makke nei in ûntwerp fan Monique Verbruggen en pleatst yn it ramt fan de fyfde Slachtemaraton) is in moai foarbyld fan tapaste keunst: in robúste ôfskieding fan publyk en privaat terrein, de Slachtedyk en de oangrinzjende greide. De draaiberens fan de hikke makket de trochgong tusken beide domeinen lykwols wer mooglik en maklik. It keunstwurk is troch syn foarm en mjitte fan fierren sichtber yn de almeugend wide romte. Koartby is noch in elemint oan dy lânskipskeunst tafoege mei 't in read bloeiende Ribesstrúk de maitiidspronk oanlutsen hat en dêrmei de oandacht noch mear nei it Slachte#stek lûkt. (DH)

 2. 17 mrt

  Bleusband The 4Aces weer in Kûbaard

    

  logo 4_aces

  De bleusband, The 4Aces, is geen onbekende in Kûbaard. De vijf man sterke formatie heeft een zeer ervaren bezetting. De band heeft een breed repertoire en speelt met veel energie bluescovers uit alle tijden. Snelle dansbare blues, maar ook langzaam, meeslepend en hartverscheurende nummers komen voorbij. Daarom zal een optreden van the 4Aces nooit vervelen. Zij schuwen het repertoire van de oude meesters niet maar zullen er ten aller tijde een eigen draai aangeven. Kortom, The 4Aces moet je meemaken.
  The 4Aces treedt op zaterdag 25 maart vanaf 20.30 op in het dorpshuis van Kûbaard.
  De toegang is vrij. (DH)

 3. 14 mrt

  Kûbaarder Karweikedei tige slagge

   

   
  Karweikedei 2017

  It wie wer in drokte fan belang op sneon 11 maart yn Kûbaard: de jierlikse Karweikedei yn it ramt fan de lanlike aksjedagen fan NL Doet. Oeral yn en om de buorren wiene ploechjes minsken yn it spier. Mei-inoar hawwe de Kûbaarders hiel wat wurk út 'e wei set. Wylgen binne snoeid en bulten hout fersnippere. De brêgen, it klimhûs yn de boarterstún en strjitmeubilêr krigen in himmelbeurt. Yn de boarterstún binne nije tegels lein. De suterige gazen stekjes tsjin hynstefraat by de beammen oan de grutte Buorren binne einlings opromme. Sa wiene der noch wat karweikes dy't gjin namme hawwe, mar dêr't it resultaat wol sichtber fan wie. It waar wie in geniet en brocht in ekstra stikje kleur en fleur oan de dei dy't de jûns ôfsluten is mei in stamppotmiel yn it doarpshûs.(DH)

  Klik hjir foar in foto-ferslach.

 4. 07 mrt

  Uitnodiging Breicafé

   

  m 20170202_breicafe

  Een keer in de 14 dagen verzamelt zich een aantal creatieve mensen in het dorpshuis. Er wordt heerlijke koffie en thee gezet, met wat lekkers erbij geserveerd. Wie dit lekkers meeneemt wordt de keer ervoor afgesproken.
  De bezigheden zijn veelzijdig: breien, haken of een workshop georganiseerd door een van de crea's. Zomers gaan we naar een zeer bijzondere plek in Ellen haar tuin op de Goudberg waar we ook een gezellige afsluiting van het seizoen hebben. Dus genoeg om te genieten op veel verschillende manieren. (MK)

  Lees meer
 5. 06 mrt

  Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Kubaard

   

  Bestuur Dorpsbelang roept de leden op om  op dinsdag 21 maart a.s. naar het Mienskipshûs te komen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

   

Weer Kûbaard