terugtrekking Wiek uit het opschalingsplan Wjukslach Kûbaard

 

WIEK, Stichting WindEnergie Kûbaard

 

Wjukslach

t.a.v. de heer G. Geerligs


Kubaard, 14 juli 2014

 

Betreft: terugtrekking uit het opschalingsplan Wjukslach Kûbaard

 

Beste Geert,

Gisteravond heeft het bestuur van WIEK besloten het advies van de onlangs gehouden enquête in het dorp, namens Dorpsbelang en WIEK, te volgen en aan Wjukslach te berichten dat Stichting WIEK zich terugtrekt uit het bij Fryslan foar de Wyn ingediende plan 5b ‘Wjukslach Kûbaard’. Onze stichting zal evenmin meedoen aan kleinschaliger alternatieven in de nabije omgeving van Kubaard. Dit betekent dat het door WIEK vertegenwoordigde vermogen van 300 kW niet bij bedoelde plannen van Wjukslach kan worden meegerekend evenals toekomstige ontwikkelingskosten .

WIEK is tevens voor 25 % eigenaar van de molens van Kooistra en Heeg, reden waarom WIEK vooralsnog lid zal blijven van Wjukslach. WIEK maakt echter een voorbehoud met betrekking tot onderzoek naar alternatieve windenergieplannen. Participatie daarin (zowel in de planontwikkeling als in de kosten) wil WIEK per geval bekijken.

 

Met vriendelijke groet,

 

WIEK, Stichting WindEnergie Kûbaard

 

Ger van Putten