De 4-maaiebetinking yn coronatiid seach der ek yn Kûbaard oars út

De kommisje hat de famylje fan de fiif oarlochsslachtoffers oanskreaun en harren hjirfan op 'e hichte steld. De deadebetinking hat plakhân yn besletten rûnte. De klokken waarden let en út namme fan it Gemeentebestjoer fan Súdwest-Fryslân binne blommen lein by ús monumint neidat der twa minuten stilte hâlden wie. Foto1 / Foto 2