Geschiedenis

 

Eind tachtiger jaren werden de omstandigheden tot het plaatsen van windturbines optimaal. De overheid subsidieerde de toenmalige turbines meer en meer, de vergoedingen voor de teruggeleverde schone energie liepen gestaag op en er kwamen redelijk betaalbare innovatieve windmolens op de markt. Milieubezorgdheid stond toen hoog op het lijstje van vele politici. Het dorp Dearsum had de primeur met een heuse dorpsmolen en een biogasinstallatie, waarmee het dorp onafhankelijk probeerde te komen van het elektriciteitsnet. Rond de kop afsluitdijk verschenen voor het eerst de zogenaamde ‘twa-wjukkers’, de overbekende Lagerweys met hun opvallende verschijning.

Enkele inwoners van Kubaard grepen deze ontwikkeling aan om een dorpsproject te beginnen: er was in Kubaard nl. ook veel koeiemest en de wind sloeg je vaak om de oren. Daar moest iets positiefs uit te halen zijn: het milieu een handje helpen en er ook het liefst nog een centje aan over houden.

Het vergde samen 4 jaar tijd eer de eerste schop de grond in kon voor de aanleg van onze 2 turbines. Voor vele instanties was het oprichten van een windturbine nieuw. Regelgeving was er nauwelijks, de organisaties hadden praktisch geen ervaring.

De pas opgerichte werkgroep “Alternatieve Energie” - er zat toen nog een randje geitenwollen-sokken aan-  kwam in aanraking met een zeer enthousiaste Durk van der Ham en binnen no time werd er in vele huishoudingen enthousiast over windenergie gesproken.
Mede door zijn kennis en constructieve manier van aanpakken, lukte het ons om “alle wieken” dezelfde kant op te laten draaien. Het moet gezegd worden: toen het toenmalige bestuur voor financiering aanklopte bij de plaatselijke Rabobank, werden de gepresenteerde berekeningen kritisch bekeken maar werkte men zeer constructief mee, ondanks het toch speciale karakter van de op te richten dorpsmolen, dat niet te vergelijken was met de gebruikelijke investeringen.

Onze Stichting vormde toch al een vreemde eend in de bijt. Door de doelstellingen -het bevorderen van het opwekken van duurzame energie en een bijdrage leveren aan de sociaal culturele activiteiten van het dorp- werd er in juridisch en fiscaal opzicht een wat aparte positie ingenomen. Gekozen werd in juni 1993 om de werkgroep om te zetten in een stichting die gelieerd werd aan Dorpsbelang. Door een speciale afspraak met de Belastingdienst hielden we ruimte over om uit onze exploitatie de afgelopen jaren tienduizenden Euro's aan de vereniging Dorpsbelang over te maken, waarmee o.a. een stukje verbouw van het dorpshuis en de aanleg van de speeltuin werden gefinancierd. WIEK produceert jaarlijks ca. 1,5 miljoen kWh groene stroom; inmiddels produceert de stichting ca. 3x het totale stroomverbruik van ons dorp. Vanaf 2005 is de productie vervijfvoudigd, door de vervanging van de oude Lagerwey windmolens met 1 Bonus 300 kW en 2 Vestas 750 kW turbines. In de Vestassen  participeert de stichting voor  25 %.
Als gevolg van onze activiteiten ontstonden méér initiatieven en ook individuele melkveehouders ontdekten hun 2e tak. De milieuwinst is groot. Alle molens van Kubaard tezamen, produceren inmiddels 20 keer de hoeveelheid stroom die we totaal gebruiken.

Het landschap veranderde wel door de hier en daar verschijnende solitaire windturbines. Daar is niet iedereen gelukkig mee. Wij vinden dat voor een goede ontwikkeling van de duurzame energie opwekking een goed investeringsklimaat aanwezig moet zijn. Dat betekent dat naast diverse andere factoren, er een consistente lange termijnvisie van de overheid gewenst is. Om deze laatste doelstelling kracht bij te zetten, heeft de stichting tezamen met andere dorpsmolenverenigingen, de Feriening Fryske Doarpsmûnen (FFD) opgericht. Tezamen met de V.W.F. en Noordenwind hebben we het initiatief genomen tot de oprichting van het Platform Duurzaam Fryslân, het PDF, dat streeft naar de opschaling van het huidige windmolenbestand naar meer opbrengst met minder turbines.

In 2003 is de stichting ook begonnen met de productie van duurzame energie uit de zon. Vele nadelen welke de opwekking van windenergie met zich meebrengt, zijn bij de opwekking van duurzame energie uit de zon niet of nauwelijks aanwezig. Zo omarmde WIEK het grote investeringsplan van Greenpeace een paar jaar geleden, om door een massale vraag naar zonnepanelen, de kostprijs hier van te laten drukken.

Hiertoe schaften we ons in 2002 de 48 panelen aan, die inmiddels boven verwachting zo veel stroom opleveren, waardoor onze school jaarlijks volledig op groene energie kan draaien. We hopen dat de zonnecentrale naast de schone energie tevens een stimulans vormt voor de educatie.