Bron Wikipedia:

Het wapen van Kûbaard

Het wapen van Kûbaard is het dorpswapen van het Nederlandse dorp Kûbaard, in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. Het wapen werd in 2001 geregistreerd.

De blazoenering van het wapen in het Fries luidt als volgt:
skeane fan grien en read, mei oer alles hinne in fersmelle skeanbalke fan goud; yn it grien in útkommend, omkeard springend hynder fan sulver en it read belein mei in sulveren roas.

De Nederlandse vertaling luidt als volgt:
schuin van groen en rood, met over alles heen een versmalde schuinbalk van goud; in het groen een uitkomend, omgekeerd springend paard van zilver en het rood belegd met een zilveren roos.

De heraldische kleuren zijn: sinopel (groen), keel (rood), goud (goud) en zilver (zilver).

Symboliek
Schuinbalk: staat voor de Slachtedijk.[2]
Groen veld: beeldt het grasland rond het dorp uit.[2]
Paard: staat voor de veehouderij in de omgeving van het dorp. Daarnaast verwijst het paard naar het concours hippique dat hier jaarlijks georganiseerd wordt.[2]
Roos: verwijst naar de poëzie van dichteres Petronella Moens, afkomstig uit Kubaard.[2]
Rood veld: symboliseert de liefde voor taal.[2]

Bronnen, noten en/of referenties
 Fryske Rie foar Heraldyk (2012). Overzicht van de dorpswapens en -vlaggen in Fryslân. [pdf] Leeuwarden: Fryske Rie foar Heraldyk. Beschikbaar via: Fryske-akademy.nl. [Geraadpleegd op 13 oktober 2020].

1.↑ Omhoog naar:a b c d e f (fy) Fryske Rie foar Heraldyk (2001). Doarpswapens en -flaggen: Baaium, Baard, Bears, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Hidaard, Húns/Leons, Hilaard, Hinnaard, Houtigehage, Itens, Jellum, Jorwert, Kûbaard, Lytsewierrum, Mantgum, Marrum-Westernijkerk, Oude Leije, Reahûs, Rien, Sijbrandahuis, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Waaksens, Weidum, Wiuwert. Genealogysk Jierboek 2001, pp.182-237.

In de oude nieuwsberichten vond ik dit:
“Yn it koartst fan de dagen om krysttiid en de jierwiksel hinne skynt nachts op it plein yn Kûbaard-sintrum it doarpswapen as in heldere stjer. It is in keunstwurkje fan Roelof Kooistra makke neffens it offisjele wapen fan Kûbaard, kompleet mei de heraldyske roas (teken fan leafde en geheimhâlding) en de wite ienhoarn (it symboal foar striidberens en grutmoedigens). Earder wie dy bysûndere en orizjinele krystferljochting al waarnommen oan it komboerd oan de Gaast, mar no hat it in moai plakje krigen oan de gevel fan It Mienskipshûs yn it hert fan it doarp. (DH)”

Kûbaard is een klein dorp

Kûbaard is een klein dorp in de gemeente Sud-west Fryslan. Op 1 januari 2022 woonden er 219 mensen. Er zijn zo ongeveer 112 woningen/adressen. Ongeveer driekwart van dat aantal bevindt zich in de dorpskern, de rest ligt in het buitengebied. Het gaat in bijna alle gevallen om eigen woningen, in de dorpskern zijn nog vier huurwoningen. Er wonen 97 huishoudens en er zijn in totaal 103 woningen. De woonplaats telt 127 auto’s en 41 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kûbaard heeft afgerond een totale oppervlakte van 737 hectare, waarvan 731 land en 5 water (100 hectare is 1 km2).

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022: De buurt Kûbaard telt in totaal 86 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.­­­

Bovenstaande tekst is van de site; allecijfers.nl  Maar eerlijk gezegd weet ik niet hoe betrouwbaar deze site is, want op een andere pagina schrijft men dat we maar met 155 inwoners zijn. (M0 1-12-22)