Sluiting vond plaats in augustus 2016

De Reinbôge is een basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar te Kûbaard. Het is een algemeen bijzondere school, dit houdt in dat kinderen van ouders van verschillende levensbeschouwingen de school bezoeken. Wij proberen de kinderen een veilige plek te geven en ze alle ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

De  Reinbôge
Greate Buorren 45,
8732 EE Kûbaard.

15 juni 2015 – Nieuwsbericht – Basisschool ‘De Reinbôge’ in Kûbaard waarschijnlijk dicht

Als gevolg van het teruglopen van het aantal leerlingen lijkt het er op dat basisschool ‘De Reinbôge’ na het schooljaar 2015-2016 dicht gaat. Volgens de prognose telt de school op 1 oktober 2015 nog 21 leerlingen en dat is beneden de wettelijke opheffingsnorm van 23. Daardoor stopt de bekostiging door de overheid met ingang van 1 augustus 2016. Er komt dan na meer dan 175 jaar een einde aan het bestaan van de school in Kûbaard, want ook de verwachting van een groeiend aantal leerlingen voor de jaren daarna is negatief. Een teleurstellende ontwikkeling en een groot verlies voor het dorp. (SvdW)

Op een bijeenkomst op 19 mei werden de ouders van de basisschool geïnformeerd over de stand van zaken door direkteur Feikje Toering en procesbegeleider Sjoerd Sol van de Gearhing. Ook doarpsbelang Kûbaard was daarbij aanwezig. Op deze bijeenkomst werd duidelijk dat de ouders het sombere perspectief voor de school delen en dat sluiting niet te vermijden lijkt, al hoe jammer men dat ook vindt. Het onderwijs op de school is goed, vinden zowel leerlingen als ouders. Leerkrachten kennen de leerlingen goed en de betrokkenheid op en bij de school is groot.

Overdracht
Op de vraag wat er na sluiting moet gebeuren waren de ouders in grote meerderheid van mening dat een goede overdracht naar een andere school zeer belangrijk is (waarbij een school in Wommels voor de hand ligt). Bovendien vond men dat (naschoolse) activiteiten voor schoolgaande jeugd in Kûbaard een belangrijk onderwerp wordt. Mogelijk zou in Kûbaard nog een lokaal open kunnen blijven als onderdeel van de leeromgeving of voor naschoolse activiteiten. Dit kwam ook naar voren op een bijeenkomst op 11 juni van de ouders samen met de medezeggenschaps-raad (MR) van ‘de Reinbôge’. Uiteindelijk moet de MR nog over sluiting beslissen.

Hard
Vanzelfsprekend komt dit bericht niet zomaar uit de lucht vallen, toch komt het hard aan. Doarpsbelang en de ouders willen het liefst het tij keren en de school openhouden.
Mocht het komen tot een sluiting (vanwege het onbreken van nieuwe aanmeldingen) dan zullen de betrokken partijen alles in het werk moeten stellen om de overgang van de kinderen naar een andere school zo goed mogelijk te laten verlopen. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijkheid van de school in goed overleg met de ouders. Die garantie heeft de Gearhing gegeven. Daarnaast moet ook een veilig vervoer voor de kinderen goed geregeld worden. Doarpsbelang wil zich inspannen om een soepel verloop van het proces tot stand te brengen in overleg met alle betrokkenen.

Nauw contact
Doarpsbelang heeft nauw contact met de gemeente Littenseradiel. Er is op dit moment sprake van elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zullen we als dorp in de komende tijd moeten nadenken over wat de gevolgen zijn van het sluiten van de school voor de leefbaarheid in ons dorp. Ook over de toekomstige bestemming van het schoolgebouw zullen we ons in overleg met het dorp en de gemeente Littenseradiel moeten beraden.

Klik hier voor een mooi filmpje van de school uit 2011