Begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer”

De grootste vereniging van Kûbaard, momenteel ca. 200 leden, is opgericht in 1903 met als doel de Kûbaarders op een waardige manier ten grave te dragen. Destijds was het de gewoonte dat als er iemand overleed, de buren van de overledene hem ten grave droegen. Deze burenplicht komt nu nog op enkele dorpen voor. In Kûbaard is deze ‘neibuorskip’ rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw in het slop geraakt. Om die reden zou er een begrafenisvereniging opgericht zijn. Nu is  “De Laatste Eer” onderdeel van de “Friese Uitvaartverenigingen” Zie animatie filmpje
Tegenwoordig is de financiële ondersteuning, zoals wij dit doen, in de vorm van een vergoeding voor de leden van de begrafenisvereniging eigenlijk achterhaald. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel middelen of een verzekering, van waaruit de crematie of begrafenis kan worden betaald. Toch is er met het bestaan van De Laatste Eer een waardevolle traditie voor de toekomst gewaarborgd. Een overledene uit eigen kring (lees dorp of ex-dorpsbewoner) kan worden begraven door eigen dragers.

“De Laatste Eer” telt volwassen, stemgerechtigde, leden. Minderjarige kinderen kunnen bij geboorte als niet-betalend en niet-stemgerechtigd lid ingeschreven worden. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, worden zij automatisch betalend lid en zijn dan ook stemgerechtigd. De leden kiezen een bestuur dat volgens de statuten bestaat uit maximaal 5 leden.

Het bestuur delegeert de begrafenis of crematie aan een uitvaartondernemer. De vereniging verstrekt de ledenkorting. (Zie onderstaande tabel) Leden zijn vrij om een uitvaartondernemer te kiezen. De vereniging kan zorgen voor eigen dragers. In samenwerking met de aan de vereniging verbonden uitvaartondernemer wordt de overledene ten grave gedragen. Uiteraard kan een lid ook kiezen voor een crematie.

Afspraken omtrent een graf e.d. dienen gemaakt te worden met de kerkvoogdij van de PKN kerk te Kûbaard, al dan niet in samenspraak met de uitvaartondernemer. Bij onze vereniging is Eelco de Vries van Boermans & de Vries Uitvaartzorg betrokken. Maar zoals gezegd, desgewenst kan men ook een andere uitvaartverzorger kiezen.

De contributie bedraagt € 12,50 per jaar, kinderen tot 18 jaar hoeven geen contributie te betalen. Verder verwijzen wij onze nieuwe, bestaande en aspirant-leden naar de statuten van onze vereniging. Vragen en of opmerkingen kunt u kwijt bij het bestuur.

Leden van het bestuur:

Voorzitter: Anneke Vermeulen

Secretaris: Annie Jansen

Penningmeester: Geart Rypkema

Lid: Dina Andela

Lid: Lies Kool