Het bestuur en directie Stichting Wiek  anno 2021

Stichting Wiek zorgt voor investeringen in duurzame energie en met het rendement daarvan stimuleert zij het sociaal cultureel leven in Kubaard.

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Algemeen Lid namens Dorpsbelang
 • Algemeen Lid namens Dorpsbelang
 • Directeur
 • Daan Keur
 • Harrie Vermeulen
 • Rombout Jongejans
 • Ali Galema
 • Wiebe van der Werf
 • Ger van Putten

Het dagelijks bestuur (db) wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris, of bij afwezigheid van een van hen door de penningmeester. Beide afgevaardigden van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kubaard, hebben een zittingsperiode welke gelijk loopt aan hun bestuurstermijn van deze vereniging. De overige 3 bestuursleden kunnen hun functie 5 jaar uitvoeren, met daarna nog maximaal eenzelfde periode. Het bestuur heeft de dagelijkse werkzaamheden opgedragen aan de directeur.

 Updated 11-2021

Doel

Stichting WIEK is in 1993 opgericht met als doelstelling het stimuleren van het gebruik van duurzame energie, het bevorderen van energiebesparing en een schoon milieu en het stimuleren van het dorpsleven in Kûbaard in het bijzonder van sociaal-culturele activiteiten. In de praktijk exploiteren we een aantal windturbines alsmede een zonne-energiecentrale van 48 PV-panelen op het dak van een basisschool, organiseren we energiebesparingsavonden en zijn aanspreekpunt voor allerlei duurzame activiteiten. Het sociaal-culturele leven in Kûbaard wordt door de stichting gestimuleerd door jaarlijkse winstuitkeringen van de ondernemingsactiviteiten uit de productie van duurzame energie.