Laatste nieuws

 1. 20 mei

  Hege Tee tige slagge

  m froulje_oan_de_tee

  Froulju, tee, wat lekkers en in moaie lokaasje, de yngrediïnten foar in gesellige middei. 35 froulju kamen op de Hege Tee ôf. Prachtich. Allegearre sels makke lekkers kaam foarby. Wat spultsjes en in soad wille. It wie in geweldige middei. (SE) 

  m teetafel

 2. 19 mei

  Autopetters en fytsers troch Kûbaard

  De allerdrokste dagen fan it jier steane yn Kûbaard wer foar de doar. Op Pinkstersnein steppe moarns likernôch tusken achten en tsienen in pear hûndert autopetters, op harren rûte lâns de Fryske âlve stêden, troch de buorren. En op Pinkstermoandei sûzje sawat fyftjintûzen fytsers troch Kûbaard, de dielnimmers oan de Fytsâlvestêdetocht, yn in bûnt ferskaat. De earsten jeie om goed 9 oere al troch de buorren, as sit de duvel har op de hoksen. Dan folgje de grutte kloften, yn lange rigen slingerjend oer de Joarumerleane en de Slachte, rjochting Boalsert. Foar it doarpshûs is it altiten in boppeslach mei moai wat oanrin fan it meast fêste klanten. Efkes lins yn Kûbaard, sawat healwei de lange tocht. Tsjin fjouweren falt stadich de stilte wer oer it doarp. (DH

 3. 17 mei

  Dorpsfeest 2018

   

   
  klavertje vier

  De feestcommissie laat u weten dat de dorpsfeesten gepland zijn op vrijdag 13 en zaterdag 14 juli. En maak u maar klaar het thema is : Geluk en ongeluk. De data zullen hier wel debet aan zijn. Noteer ze in uw agenda/kalender. (JE)

   

 4. 10 mei

  Boerenpartij 6 maaie 2018

  m 1e_prijs_Sven_en_Niels

  Snein wie de 1e ledenpartij fan KV Us Nocht. ûnder een strak blaue loft koe it keatsen wer los. De priiswinners fan dizze boerenparty binne:
  Bern: 1e priis Sven en Niels
  2e priis: Titia en Raymond

  Heren: 1e priis Tjerk, Sjoerd en Folkert
  2e priis: Pieter, Klaas Bouke, Jan Harmen

  Dames: 1e priis Jikke, 2e priis Wietske(SE)

  m 2e_prijs_Titia_en_Raymond

 5. 10 mei

  Hege Tee 2018

   

   
  hege tee

  Hege Tee!

  It is alwer 5 jier lyn dat we een hege tee hienen yn Kûbaard. Dus heech tiid foar alle froulje fan ús doarp om wer rist oan de tee te gean. We ha een datum prikt: 19 maaie om 15.00 oere by Thea Kooistra, Joarumerleane 23. Dan gean we earst een spultsje dwaan (foar elstenien goed te dwaan) en dêrnei stiet de hege tee klear.

  Wy sykje nog wat froulje dy wat bakke wolle foar dizze dei. Graag efkes opjaan en wat jimme meitsje sadat we net allegearre fan it selfde ha.

  Wolle jimme meidwaan oan de hege tee dan ek graag efkes opjaan. Kosten: in frijwillige gift foar dizze gesellige middei.

  groetnis, Thea, Anneke, Janke en Saskia
  opjaan by Thea fia de mail foar 16 maaie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (SE) 

   

Weer Kûbaard