Laatste nieuws

 1. 16 dec

  Nij heechhout oer Kûbaarder haven

   

  nij heechhout_1

  It lêste grutte ûnderhâldprojekt yn Kûbaard en it fuortbestean fan opdrachtjouwer Gemeente Littenseradiel rûnen tagelyk nei de ein. Fan 'e hjerst krigen de havenswâl in nije beskoeiïng en de Opslach in kreaze kade mei in reling. Om dat wurk goed útfiere te kinnen moast it wite heechhout efkes oan 'e kant lein wurde. Doe die bliken dat de fuotgongersbrêge tenein wie. De houtene draachbalken en brêgestilen wiene op plakken slim ferrotte. Foar de berikberens fan it sportterrein út de buorren wei koe de ferbiningsbrêge eins net mist wurde. Yn oerlis mei de gemeente is doe mar besletten in nij heechout te bouwen. It deftige en fleurich wite brechje waard ferfongen troch in deeglike en robúste oergong. De Opslach krige dêrmei wol in hiel oar oansjen.

 2. 16 dec

  Dorpskerstfeest 2017

   

  m kerstuitnodiging_2017

  Beste dorpsgenoten,

  Op zaterdag 23 december hebben wij weer een kerstviering voor iedereen in Kubaard. We zijn van plan om gezellig met zijn allen in het dorpshuis een broodmaaltijd te nuttigen. Een gezellig samenzijn! Ook willen wwe een quiz doen, daarvoor heeft iedereen een pet nodig! Dus erg handig als u die meeneemt. De inloop is 18.30 uur. Dan willen we ongeveer 19.00 uur aan tafel. Tevens is er bij de uitgang een collecte dit jaar als doel moeder-kindhuis de Driestroom Goutum. Info: www.driestroomhuiskien.nl.

  Groeten de kerstfeestcommissie

 3. 13 dec

  Informatie-avond collectief zonnepanelenproject

    

  Wereld op_handen

  De coöperatie EnergieKûbaard heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een collectief zonnepanelenproject op een boerderijdak in de omgeving van het dorp. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Deze week wordt daarover een informatiefolder huis-aan-huis verspreid.
  Woensdag 20 december a.s. om 20.00 is er een informatie-avond waar iedereen welkom is die belangstelling voor het zonnepanelenproject heeft. Een externe deskundige die het hele project heeft begeleid zal dan uitgebreid tekst en uitleg geven.

  Namens het bestuur, Ger van Putten

 4. 20 nov

  Orgelconcert met trombone

  Zaterdagavond was het concert op het gerestaureerde orgel in de kerk van Kubaard. Tjibbe Reitsma toverde prachtige klanken te voorschijn en zelfs de koekoek en de nachtegaal kwamen voorbij. Enkele liederen waren een combinatie met het spelen op trombone door onze eigen organiste Martsje de Jong. Een mooie avond, goede muziek, wie niet geweest is heeft wat gemist. Het is zeker voor herhaling vatbaar. (SE)

 5. 14 nov

  Skoalbern meitsje nije doarpsflagge foar 2018

   

   
  flagge 2018

  De gemeente Súdwest-Fryslân, dêr't mei yngean fan 1 jannewaris 2018 ek in grut part fan Littenseradiel ta heart, hat in tal projekten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 ûntwikkele. Ien dêrfan is it keunstprojekt Doekje Iepen. Learlingen fan de basiskoallen yn de nije gemeente mochten in keunstwurk meitsje oer it plak dêr't se opgroeie. De Kûbaarder bern dy't sûnt koart op it Fûnemint yn Wommels sitte, makken in fariant op de doarpsflagge. Yn de (wapen)roas tekenen se in doarpsplattegrûn en fierder makken se tekeningen oer ûnderwerpen yn harren belibbingswrâld, sa as fan de tsjerke, de bidlersstien oan de Slachte, de doarpskrante De SOK en sa mear. De nije flagge is tydlik yn it doarpshûs ophongen, mar giet takom maitiid nei bûten en bliuwt as it heal kin it hiele jier 2018 op in moai plakje yn it doarp wapperjen. (DH)

   

Weer Kûbaard