Laatste nieuws

 1. 19 jun

  Striphelden op Kûbaarder doarpsfeest

   

  stripheld.doc

  It Kûbaarder doarpsfeest wurdt dizze simmer hâlden op freed 7 en sneon 8 july. De feestkommisje hat as tema favorite Striphelden meijûn. Dêr kin elk har of syn kreativiteit op loslitte. It doarp en it bûtengebiet binne yn fjouwer groepen yndield. Dy meie fan alles betinke om de favorite Striphelden út te byldzjen yn in presintaasje of foarstelling fan sa'n 10 minuten op de sneontejûns om 20.00 oere. Fierder hat de feestkommisje in moai program gearstald, dêr't foar elkenien, jong en âld, wol wat aardichs by sit om mei te dwaan.
  Klik side 1 en side 2 foar it folsleine program, dat ûnderwilens ek al hûs-oan-hûs yn Kûbaard en omkriten ferspraat is. (DH)

 2. 17 jun

  Kaatsen 18 juni 2017

   

  Morgen is er een ledenkaatspartij, deze keer het pearkekeatsen. Er hebben zich 12 paren opgegeven en de lijst is nog niet bekend. Morgen mogen ze zelf hun partuurnummer trekken dus door loting wordt de lijst bepaald. (Net als bij de P.C. ) Kortom dat wordt nog spannend.

  Ook de jeugd komt morgen in actie met een ledenpartij. Vanaf 12 uur dus een gezellige drukte op het sportveld. Toeschouwers zijn van harte welkom. (AE) 

   

 3. 02 jun

  Stremming Slachte bij Kûbaard

   

  stremming Slachte

  Vanaf dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 7 juli 2017, is de Slachte (vanaf Littenserbuorren tot de gemeentegrens Franekeradeel), gefaseerd afgesloten voor al het doorgaande verkeer in verband met het aanbrengen van bermverharding (beton) in de scherpste bochten.
  Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd in 2 fasen.
  • Het eerste deel van de Slachte (Swarte Beien tot gemeente grens Franekeradeel) in de weken: 23,24 en de 1e helft van week 25
  • Het tweede deel van de Slachte (Swarte Beien tot Littenserbuorren)in de weken: de 2e helft van week 25, 26 en week 27. (DH)

  Lees meer
 4. 17 mei

  Keunstrûte Littenseradiel 2017

    

  keunstrûte 2017

  De Keunstrûte Littenseradiel 2017 wurdt hâlden op sneon 20 en snein 21 maaie op 34 lokaasjes, ferspraat oer de hiele gemeente. Oeral binne dy beide dagen ateliers, wurkpleatsen, eksposysjeromten, tsjerken en doarpshuzen fergees tagonklik. Yn kûbaard dogge diskear 6 keunstners mei, te witten: Karen Apon (papieren bylden), Johannes Ketting (keunstof meubels), Martin Sijbesma (skilderijen), Trynke Boomsma (tekeningen en kollaazjes), Renée van Bezooijen (skilderijen, mozayk, artbooks en tekstyl) en Martje Visser (filt en papierkeunst). (DH)
  Foar mear ynformaasje klik hjir. 

 5. 07 mei

  Winners boerenpartij

   

   
  m 20170507_195051

  Hjoed mei prachtich waar de earste ledepartij. Sponsere troch de Kûbaarder boeren. De winners binne:

  1e priis Djoeke en Jantine, 2e priis Jikke en Thea

  junioaren: 1e priis Jelle en Wybren, 2e priis Ruben, Gerbrand en Roan

  manlju: 1e priis Menno en Sjoerd, 2e priis Jan Harmen en Auke.

  Woansdei begjint de kompetysje, dan kinne de spieren wer wat mear wenne. Oare wedstriid is 18 juny: pearkekeatsen. (AE) 

   

Weer Kûbaard