Laatste nieuws

 1. 23 jan

  Koffie-uurtje 2 februari

  Zaterdag 2 februari is het zover de officiele start van het jubileumjaar. Dit alles ter ere van het 60 jarig jubileum KV "Us Nocht", 50 jarig jubileum van de biljartvereniging "de fleanende bal" en dorpsbelang Kûbaard en het 20 jarig jubileum van het paardesportspektakel. U wordt allen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

  Lees meer
 2. 23 jan

  Audysje berne iepenloft spul (2)

     
     

  4 bern dogge mei oan it stik "it swurd út de stien" foar it berne iepenloftspul. Douwe, Else, en Femke gean spylje en Djoeke sit yn'e dûnsgroep. Drokke wiken komme der oan, 2 oant 4 kear yn'e wike repetearje se yn  it doarpshûs De Tysker te Easterwierrum. Se ha der in protte sin oan. (SE)

 3. 21 jan

  Pim's Palace

  Vanavond vindt er top-overleg plaats tussen de diverse belanghebbenden voor een nieuw kaatshok op de Nije Pôle. Naar verluid komt Pim Hoppel met een alternatief plan, in de volksmond al Pim's Palace genoemd, om het hier in Kûbaard allemaal nog leuker te maken. Lees zijn plannen .....(GvP)
  Lees meer
 4. 19 jan

  Audysje berne iepenloft spul

  Dit wykein dogge 5 bern út Kûbaard mei oan de audysje foar it berne iepenloft spul fan 2008. Se moatte sneon en snein sjen litte wat se kinne. Se dogge trije audysjes: toaniel, dûns en muzyk. It stik wat spyle wurdt is  It swurd út de stien. Douwe, Ditte, Femke, Else en Djoeke besykje om in rol te krijen. Oare wike krije se berjocht oer hoe't it fierder gien sil. De earste repetysje is op sneon 2 febrewaris en de foarstellings sille plakfine tusken 28 maaie en 15 juny 2008 .(SE)

 5. 18 jan

  Jeugdactiviteit verschoven naar 1 februari

  De speurtocht voor groep 6 t/m 8 gaat vanavond niet door vanwege het slechte weer. Net als de dropping voor klas 1,2 en 3 van de middelbare school. Deze jeugdactiviteit is verschoven naar 1 februari en we hopen dat we dan droog weer hebben. (SE)

Weer Kûbaard